ورود به پنل کاربری

مدیریت بودجه/ شرح وظایف کارشناسان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۶ | 
شرح وظایف کارشناسان :
-  کارشناس برنامه ریزی بودجه جاری :
- ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
- ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی
- شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها
- ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها
- همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن
- بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها
- بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
- اظهار نظر و بررسی در مورد  کلیه مسائل مالی و بودجه ای ارجاع شده
- برنامه ریزی زمان بندی شده بر اساس بودجه ی تصویبی دانشگاه
- برنامه ریزی جهت اعتبارات  تبصره ها و ردیف های بودجه ی کل کشور
- مطالعه و بررسی طرح ساماندهی نظام بودجه نویسی دانشگاه
- مطالعه و برنامه ریزی جهت مکانیزه کردن بودجه نویسی
- نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی
پیگیری قراردادهای منعقده ( این بند توسط کارشناسان مربوط تهیه می شود و ماحصل کار به کارشناس برنامه و بودجه ارائه می شود تا در تکمیل فرم ها استفاده نماید )
2- کارشناس برنامه ریزی بودجه عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای )
- ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت
- ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی
- شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها
- ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها
- همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن
- بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها
- بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
- اظهار نظر و بررسی در مورد کلیه مسائل مالی و بودجه ای ارجاع شده .  
- مطالعه و برنامه ریزی در حالت های تحقق طرح جامع مصوب و نیازهای دانشگاه
- جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالانه
- بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به طرح های عمرانی
- بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران مطابق بخشنامه های سازمان
_ تعیین ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه ای تحقیقاتی به واحد های مربوط
_ استعلام در مورد نیاز های واحدها و تجهیزات 
3-کارشناس برنامه ریزی بودجه درآمد اختصاصی
- ارتباط مستمر با کارشناسان  بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت
- ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی
- شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها
- ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن
- نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها
- همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط
- نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه
- شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن
- بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها
- پیش بینی و برآورد درآمد اختصاصی دانشگاه
- توزیع و تقسیم درآمد اختصاصی دانشگاه به تفکیک حوزه های مختلف
- نظارت بر نحوه هزینه کرد درآمد اختصاصی در حوزه های مختلف
- بررسی و تحلیل عملکرد درآمد اختصاصی در بودجه تفصیلی
- بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش درآمد اختصاصی
- ارتباط و هماهنگی با حوزه های درآمدزای دانشگاه جهت ارتقا سطح درآمد دانشگاه .
4-کارشناس آمار و اطلاعات
-  اقدام و نظارت در جمع آوری اطلاعات و ارائه آن ها جهت تهیه طرح های آماری
- انجام مطالعات تطبیقی در زمینه های مرتبط با بودجه ، پرسنل ، امکانات و ابنیه
- تهیه طرح های آماری و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ، شاخص ها
- شناسایی ، مطالعه و بررسی منابع اطلاعاتی و ارائه نتایج علمی حاصل از اطلاعات جمع آوری شده و پژوهشهای آماری
- بررسی فرآیند تولید آمار و اطلاعات واحدهای مختلف دانشگاه و تعیین تنگناها و ناهماهنگی های موجود ، پیشنهاد و بهبود سیستم ارائه آمار و اطلاعات
- تهیه و انتشار عملکرد و فعالیت های انجام شده با استفاده از روش های مدرن آماری کمی و کیفی
-  تهیه شاخص های آماری مورد نیاز دانشگاه و دستگاههای درخواست کننده .
- ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت به روز کردن اطلاعات و آشنایی با روشهای جدید آماری
- مقایسه وضعیت موجود دانشگاه با سایر دانشگاه ها جهت اطلاع از کسری امکانات و تسهیلات
- بررسی نرم افزارهای آماری جهت پیشبرد وضعیت موجود
5-کارشناس تشکیلات
- بررسی مستمر ساختار سازمانی و تشکیلاتی ، طراحی ساختار جدید مبنی بر نتایج حاصله از بهبود روش ها و پیشنهاد آن
- استفاده از فنون کمی( نمودارها و شبکه ها ) در برنامه ریزی و کنترل در بهبود نیروی انسانی در سازمان
- بررسی طرح های پیشنهادی برای اصلاح ساختارسازمانی،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح های ارائه شده
- شرکت در کمیته های تخصصی طبقه بندی مشاغل و نظارت در تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل و طرح های انگیزشی کارکنان
- پاسخ استعلامات امور اداری در زمینه تشکیلات و مشکلات اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل  
6-کارشناس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی
- شناخت سیاست ها و خط مشی نظام اداری در زمینه ی آموزش کارکنان
- مطالعه و بررسی به منظور شناخت نیازهای آموزشی کارکنان
- ارزشیابی دوره های آموزشی در حین اجراء و بعد از دوره به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پیشنهادها و بهبود آموزش
- برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و سمینارهای مختلف آموزشی
- انجام کلیه امور مربوط به نیاز سنجی ، برنامه ریزی و ارزشیابی آموزشی کارکنان
- ایجاد بانک اطلاعاتی آموزش کارکنان و به روز نگه داشتن آن
7-کارشناس بهبود روشها
- مطالعه و بررسی و نظارت بر روش های انجام کار ، تنظیم نمودار جریان کار در وضعیت موجود
- تجزیه و تحلیل روش های انجام کار
- بهینه سازی سیستم ها و روش ها و راهنمایی و ارشاد آنان در انجام وظایف مربوطه
- نظارت و راهنمایی در تهیه و تنظیم جدول تقسیم کار
- تلاش در جهت استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات به منظور افزایش بهره وری و بالا بردن راندمان
- نظارت و راهنمایی در بررسی آرایش جا و مکان و کمک و ارشاد به منظور ارائه طرح های جدید در استقرار کارکنان با هدف افزایش کارایی
- تلاش در جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری پرسنل و مالی و غیره


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 579 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر