نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

رحمان خوش خلق

کارشناس اقتصاد از دانشگاه بوعلی سینای همدان

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه پیام نور

سوابق اجرایی:

  1. کارشناس مالی:                    1381-1379
  2. سرپرست اداره اعتبارات:         1382-1381
  3. رئیس اداره اعتبارات:            1387-1382
  4. معاون مدیر مالی:                1387-1390
  5. مدیر مالی:                       تاکنون-1390