نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

 

معاون اداری و مالی و توسعه منابع: دکتر میرهادی حسینی

عضو هیات علمی گروه تاریخ،‌ دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

حوزه معاونت اداری مالی و توسعه منابع دانشگاه خوارزمی از مدیریت‌های ذیل تشکیل شده است:

مدیریت امور اداری و منابع انسانی

مدیریت امور مالی،

مدیریت برنامه، بودجه،‌ تحول سازمانی و بهره وری

مدیریت امور عمومی

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

این حوزه انجام کلیه امور مالی، اداری و مدیریت منابع انسانی، طرح‌های عمرانی، امور رفاهی اعضای هیأت علمی و کارکنان، امور خدماتی و پشتیبانی، حفظ و حراست از اموال دانشگاه، تامین و نگهداری فضاهای کالبدی متناسب با برنامه‌های توسعه و حفاظت از دانشگاه را بر عهده دارد.