نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

حوزه معاونت اداری، مالی و توسعه منابع

 • مدیریت امور اداری و منابع انسانی
  - اداره کارگزینی اعضاء هیأت علمی
  - اداره کارگزینی اعضاء غیر هیأت علمی
  - اداره توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی
  - اداره رفاه
  - دبیرخانه مرکزی
 • مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری
  - گروه برنامه و بودجه
  - اداره آمار و اطلاعات
  - گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری
 • مدیریت امور مالی
  - اداره دریافت، پرداخت
  - اداره اعتبارات و  تعهدات
  - اداره رسیدگی به اسناد
  - اداره دفترداری و تنظیم حساب‌ها

  - اداره اموال
 • مدیریت امور عمومی
  - اداره تدارکات و کارپردازی
  - اداره خدمات عمومی
 • مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
  - اداره طرح های عمرانی
  - اداره تعمیر و نگهداری